Recherche

Vous cherchez un filtre, un accessoire, une application ?

E-Catalog

CATALOG.HIFI-FILTER.COM

Recherche sur HIFI-FILTER.COM :

Choisissez votre langue

Conditions générales de ventes - HIFI FILTER POLSKA

Niniejszy Regulamin Sprzedaży (dalej, jako „Regulamin”) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Hifi Filter Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Siestrzeni, przy ul. Żelechowskiej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448652, NIP 1090002893, Regon 146497792, o kapitale zakładowym w wysokości 400.000 złotych, a nabywcami jej towarów zwanymi dalej „Kupującymi”. Ponadto, do umów zawieranych z Kupującymi, którzy nabywają od Sprzedającego towar dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zwanej dalej „Konsumentami”, niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami.
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
Ilekroć niniejszy regulamin (Regulamin) używa pojęcia:
 • Sprzedający – rozumie się „Hifi Filter Polska” z o.o.,
 • Klient- rozumie się przez to osobę zamawiającą produkt w firmie Hifi Filter Polska z o.o. oraz  Konsumenta zamawiającego produkt w firmie Hifi Filter Polska  sp. z o.o.,
 • Konsument – rozumie się osobę fizyczną, która nabywa od Sprzedawcy towar dla celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Oferta – skierowana do Klienta pisemna oferta zawierająca opis produktu, cenę i czas realizacji zamówienia, jak również informację o konieczności zapoznania się z Regulaminem oraz miejsce jego publikacji,
 • Produkt – produkt, albo produkty oferowane przez Hifi Filter z o.o.

 
WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY
 
 1. Zamówienia są przyjmowane osobiście ustnie, na piśmie w siedzibie  Hifi Filter Polska z o.o. w Siestrzeni przy ul. Żelechowskiej 4 lub za pośrednictwem poczty email na adresy wskazane na www.hifi-filter.pl oraz poprzez stronę internetową.
 2. Zamówienia za pośrednictwem poczty email oraz poprzez stronę internetową po uprzednim otrzymaniu dostępu do indywidualnego konta online, można składać każdego dnia przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00, natomiast zamówienia osobiste można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17: 00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 4. Zamówienie powinno w szczególności określać nazwę lub dane osobowe Klienta, dokładne określenie produktu oraz jego ilość.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie Sprzedającego lub u producenta. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w ofercie, przy czym Sprzedający zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień w dostawie produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę.
 6. Koszt dostawy jest uzależniony od formy płatności oraz wartości zamówienia i wynosi:

 


PŁATNOŚĆ PRZELEWEMPŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM
Zamówienia dla faktur o wartości poniżej 500 zł netto16,26 zł netto19,50 zł netto
Zamówienia dla faktur o wartości powyżej 500 zł netto0 zł11 zł netto

 1. Jeśli oferta obejmuje również zapewnienie dostawy przez Sprzedającego,  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej i ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w ofercie.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niezgłoszeniem się Klienta po odbiór, opóźnieniem w dostawie produktu od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie Sprzedającego.
 3. Klient jest zobligowany do podania na formularzu zamówienia adresu e-mail i/lub numeru telefonu osoby kontaktowej celem ewentualnego umożliwienia potwierdzenia zamówienia. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów Klienta, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 4. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za poprzednie zamówienia Sprzedający może odmówić realizacji kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów sprowadzonych na magazyn na zamówienie Klienta, aż do zapłaty pełnej kwoty zadłużenia.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 6. Wszystkie ceny podawane są netto w złotych polskich lub w walucie obcej i powiększone będą o należny podatek VAT w stawce obowiązującej w momencie złożenia zamówienia
 7. Dostawa produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i w sposób określony w zamówieniu.
 8. Umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnego oświadczenia woli Klienta i Sprzedającego

 
PŁATNOŚCI
 
 1. Płatność ceny za produkt może być dokonana gotówką w kasie Sprzedającego, płatnością za pobraniem u kuriera lub przelewem bankowym.
 2. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym w fakturze VAT.
 3. Klient składając zamówienie upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 4. Za opóźnienie w płatności Sprzedający będzie upoważniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi.
 5. W razie istotnej zmiany sytuacji kupującego np. śmierć, postępowanie likwidacyjne lub układowe Sprzedawca zastrzega prawo do anulowania zamówienia także po jego częściowej realizacji.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieterminowego dostarczenia towaru w skutek zdarzeń będących działaniem wywołanym siłą wyższą.

 
ODBIÓR, ZWROT TOWARU
 
 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Klient odbiera produkt bezpośrednio z magazynu Sprzedającego.
 2. Odbiór produktu jest dokonywany na podstawie zamówienia lub dokumentu WZ wydanego przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego i musi być pokwitowany własnoręcznym, czytelnym podpisem przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta. Wydający produkt ma prawo wylegitymowania osoby odbierającej z dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, jeśli odbioru ma dokonać inna osoba niż właściciel firmy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub inna niż osoba umocowana do reprezentacji spółki handlowej, Klient ma obowiązek wskazania w zamówieniu imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wydanie produktu osobie zgłaszającej się po odbiór, będzie uważane za skuteczne wydanie do rąk osoby upoważnionej.
 3. W momencie pokwitowania odbioru produktu, na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
 4. Produkt pozostaje własnością Sprzedającego, aż do uiszczenia całej ceny sprzedaży.
 5. Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika  Sprzedającego lub kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu  braków lub uszkodzeń w obecności pracownika Sprzedającego lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego  poinformowania Sprzedającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez Sprzedającego jako zasadne.
 6. W przypadku, gdy Produkt jest wytwarzany na specjalne zamówienie Klienta, sprowadzany z Francji bądź od producenta Sprzedający ma prawo żądać od niego pokrycia kosztów wytworzenia i transportu.
 7. Zwrot produktu możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.
 8. Zgoda będzie wyrażona jeżeli produkt nadaje się do dalszej odsprzedaży (w szczególności jest nieużywany, został zakupiony w Sprzedającego, nie nosi śladów montażu, nie jest uszkodzony, nie był wytwarzany/sprowadzany na specjalne życzenie Klienta (jest produktem typowym, magazynowym), posiada oryginalne, nieuszkodzone opakowanie).
 9. Dział Zwrotów rozpatruje wniosek Klienta i przekazuje Klientowi formularz zwrotu z nadanym numerem sprawy. Klient wypełnia formularz zwrotu i przesyła kopię/skan na adres mailowy: zwrot@hifi-filter.pl w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Uchybienie powyższemu terminowi kończy procedurę zwrotu towaru.
 10. Klient przygotowuje i wysyła przesyłkę zwrotną zgodnie z poniższymi wymogami:
 11. Towar musi być zapakowany w opakowanie transportowe, w sposób wykluczający przypadkowe uszkodzenie w transporcie, zarówno zawartości jak i opakowania handlowego.
 12. Do oznakowanej numerem sprawy przesyłki należy załączyć wypełniony formularz zwrotu. Paczki bez oznakowania numerem sprawy i poprawnie wypełnionego formularzu zwrotu nie będą przyjmowane. Paczkę należy wysłać na adres: Hifi Filter Polska sp. z o.o., ul. Żelechowska 4, 96-321 Siestrzeń.
 13. Zwracany towar musi dotrzeć do magazynu Sprzedającego w terminie 7 dni od wydania zgody na jego odesłanie. Po tym terminie towar nie będzie przyjęty, wniosek zostanie odrzucony, a sprawa ulega automatycznie zamknięciu.
 14. Dział zwrotów, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania towaru, rozpatrzy wniosek i poinformuje pisemnie Klienta o decyzji w sprawie zasadności zwrotu wraz z  informacją o procentowym zakresie uznania wartości zwrotu.
 15. Klient jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego poinformować Sprzedającego o akceptacji zaproponowanych warunków zwrotu lub może wnosić o ponowne przeanalizowanie wniosku. Brak informacji zwrotnej od Klienta lub pisemnego odwołania, będzie uznane za rezygnację ze zwrotu. Korespondencja dotycząca zwrotu jest wysyłana na wskazany przez klienta w formularzu zwrotu adres email.
 16. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany, zostanie przygotowany do odbioru przez Klienta i będzie oczekiwał maksymalnie przez 14 dni w magazynie Sprzedającego. Po upływie tego czasu, towar zostanie przekazany do utylizacji. Klient zostanie poinformowany o tym mailowo, na adres wskazany w formularzu zwrotu.
 17. Po zakończeniu procedury zwrotu Sprzedający wystawi fakturę korygującą lub fakturę obciążającą kosztami w uzgodnionej wysokości. Zwrot kwoty następuje poprzez obniżenie ceny z kolejnego, zakupionego produktu. Na wniosek Klienta zwrot następuje przelewem bankowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 7 dni lub poprzez wypłatę gotówki.
 18. Wartość procentowa zwrotu wynosi:
 19. 70% gdy zwrot jest wynikiem błędu Klienta lub 100% gdy zwrot jest wynikiem błędu Sprzedającego w okresie nieprzekraczającym 2 miesięcy od dnia zakupu,
 20. 50% gdy zwrot jest wynikiem błędu Klienta lub Sprzedającego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia zakupu,
 21. 100% kosztów transportu, gdy zwrot jest wynikiem błędu Sprzedającego.
 22. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub dokonać dodatkowych potrąceń w przypadku, gdy zwracany towar ma uszkodzone opakowanie.

 
RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
 
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Konsumenta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.
 2. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru należy zgłaszać niezwłocznie od dnia wykrycia wady, do Działu Zwrotu w siedzibie Sprzedającego lub drogą mailową na adres: zwrot@hifi-filter.pl. Do reklamacji Konsument jest zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające rozpatrzenie reklamacji. Konsument traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli w ciągu roku od stwierdzenia wady nie zawiadomi Sprzedającego.
 3. W razie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta z żądaniem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku, do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z reklamacją mogą zostać wstrzymane, a jakiekolwiek terminy obowiązujące Sprzedawcę ulegają zawieszeniu i biegną dalej po uzupełnieniu wymaganych danych.
 4. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się wszczególności nr filtra, datę wystąpienia usterki, datę montażu, opis usterki lub objawów towarzyszących, aplikację, w której zastosowano filtr oraz sposób doboru produktu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie, w jakim jest on uzależniony od przekazania informacji od jakiegokolwiek podmiotu, którego informacje są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności Producenta lub innego podmiotu, od którego Sprzedawca nabywa towar.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi dwa tygodnie od dostarczenia Sprzedawcy wszelkich niezbędnych materiałów/dokumentów, a jeżeli Sprzedawca stwierdzi konieczność dostarczenia mu reklamowanego towaru, również od dostarczenia tegoż towaru.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 13. W przypadku zwrotu części towarów, Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od kwoty podlegającej zwrotowi Konsumentowi kwoty odpowiadającej wartości towarów zatrzymanych przez Konsumenta.

 
GWARANCJA
 
 1. Producent udziela gwarancji na zakupione u Sprzedającego towary. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
 2. Podstawą roszczenia gwarancyjnego jest posiadanie dowodu zakupu.
 3. W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego produktu Klient jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni.
 4. Klient jest zobowiązany do przedstawienia wypełnionego i podpisanego formularza KARTY ZWROTU oraz do odesłania jej wraz z towarem do Sprzedającego. Koszty związanie z  wysłaniem  towaru pokrywa Sprzedający.
 5. Termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na  sprowadzenie z zagranicy części lub podzespołów potrzebnych do naprawy produktu.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
 7. uszkodzeń lub niewłaściwej pracy produktu wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu,
 8. niewłaściwego funkcjonowania produktu wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
 9. skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej itp. (siła wyższa),
 10. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji produktu,
 11. roszczeń z tytułu parametrów produktu chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej,
 12. produktów, w których dokonano zmian w konstrukcji.
 13. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji oraz kosztów przesyłki.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z pracy produktu. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu produktu, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.
 15. Sprzedający rozpatrzy gwarancję w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o roszczeniu i poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie o uznaniu albo nieuznaniu roszczeń Klienta. O terminie usunięcia wad Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.
 16. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Sprzedającego. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wykonania jakichkolwiek czynności serwisowych lub napraw gwarancyjnych.

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik do Regulaminu, oraz jest umieszczony na stronie www Sprzedawcy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie produktu przez Konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, dostępny zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 
DANE OSOBOWE
 
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie Hifi Filter Polska z o.o. i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Sprzedającego do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w związku z odstąpieniem od niej.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między Sprzedającym a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.