Căutare

Căutați un filtru, o aplicație, un accesoriu?

E-CATALOG

CATALOG.HIFI-FILTER.COM

Căutare pe HIFI-FILTER.COM :

Alegeți limba dvs.

Conditii generale de vanzare - HIFI FILTER S.A.

1 – OPOZABILITATEA CONDIŢIILOR GENERALE DE VÂNZARE

Numai vor guverna vânzările, cu excluderea condiţiilor generale de cumpărare ale clientului şi toate documentele care emană de la acesta, dispoziţiile care figurează în documentele respective fiind anulate de drept şi fără alte formalităţi. Intrarea în posesia mărfii implică acceptarea acestor condiţii şi toate comenzile viitoare vor fi supuse acestui cadru juridic.

2 – COMENZILE

Pe toate comenzile trebuie să apară numele clientului, data, produsul solicitat, cantităţile şi preţurile.
Comanda din partea cumpărătorului se consideră definitivă după acceptarea sa de către vânzător, indiferent dacă aceasta s-a efectuat telefonic, prin telex, fax sau orice altă formă de comunicare.
Clientul este singurul responsabil pentru comenzile lansate, deoarece numai el cunoaşte destinaţia finală a produsului şi condiţiile de utilizare ale acestuia, probleme pe care, în mod incontestabil, noi nu le putem cunoaşte. În cazul comenzilor lansate pe baza documentaţiilor puse la dispoziţia noastră pe CD-ROM sau pe hârtie, informaţiile, imaginile, fotografiile sau alte notaţii sunt date doar cu titlu informativ, dat fiind că vor putea fi modificate de către fabricant între două ediţii succesive sau pot conţine greşeli de tipărire. Aceste informaţii nu trebuie să înlocuiască însă controlul asupra datelor de referinţă ale fabricantului. În caz de îndoieli, trebuie să ne contactaţi în mod obligatoriu.

3 – SCHIMBĂRI INTERVENITE LA CUMPĂRĂTOR

În cazul unor schimbări intervenite în situaţia cumpărătorului, mai ales în caz de deces, de probleme judiciare, lichidare de bunuri, dizolvare sau de modificare a statutului societăţii comerciale, ne rezervăm dreptul, chiar şi în cazul unei executări parţiale a comenzii, de a pretinde garanţii, sau de a anula soldul comenzilor nelivrate încă.

4 – LIVRĂRILE

Mărfurile livrate de vânzător respectă toleranţele fabricanţilor la toate caracteristicile produsului, în special cele privind dimensiunile şi grosimile. Cunoscând acest principiu, înainte de instalare, cumpărătorul trebuie să verifice adecvarea produsului livrat la nevoile sale.
Chiar dacă sunt expediate franco, mărfurile noastre călătoresc pe riscul şi pe eventualele pierderi ale destinatarului, care, în caz de litigiu, trebuie să facă toate obiecţiunile necesare vizavi de transportatori, la recepţia mărfurilor. Aceste obiecţiuni trebuie confirmate la trei zile după recepţia mărfurilor (articolul 105 din Codul comercial), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Toate livrările noastre sunt considerate a fi efectuate pe baza unui contract distinct. În niciun caz, mai multe livrări succesive nu pot constitui un contract continuu. Dimensiunile şi greutăţile indicate pe listele noastre de preţuri, cataloage, facturi şi borderouri sunt date doar cu titlu informativ şi nu pot fi invocate la livrarea mărfii.

5 – RECLAMAŢIILE

Termenele de livrare sunt respectate pe cât posibil, dar ele sunt date doar cu titlu informativ şi fără garantarea lor de către vânzător. Întârzierile nu pot justifica în niciun caz anularea comenzii şi nici plata unei despăgubiri din partea vânzătorului.
Reclamaţiile care nu sunt înaintate prin scrisoare recomandată, emisă la cel mult opt zile de la data recepţionării mărfii, nu vor fi luate în considerare.
Toate evenimentele care afectează vânzătorul, furnizorii sau prestatorii acestuia, prezentând sau nu caracterul juridic al unei forţe majore sau al unui caz fortuit, cum ar fi: oprirea producţiei, închiderea fabricii, război, inundaţie, incendiu, accident cu pagube materiale, penurie totală sau parţială de produse sau de servicii, survenită în locaţiile vânzătorului sau ale furnizorilor săi şi care împiedică executarea completă sau parţială a comenzii de către vânzător, suspendă de drept şi fără alte formalităţi, obligaţiile vânzătorului, el fiind exonerat de drept de orice responsabilitate.

6 – PLĂŢILE ŞI CLAUZA DE PĂSTRARE A PROPRIETĂŢII

Prin preţurile noastre se înţelege plata imediată la recepţia facturii, în afara cazului când se stipulează altfel în scris. Facturile se pot plăti la sediul social al societăţii noastre. Societatea noastră păstrează dreptul de proprietate asupra mărfurilor vândute până la achitarea integrală a preţului. Neplata mărfurilor poate antrena cererea de restituire a mărfurilor, pe riscul şi pe eventualele pierderi ale cumpărătorului. Aceste dispoziţii nu vor împiedica însă transferul riscurilor către cumpărător, respectiv riscul de pierdere şi de deteriorare a mărfurilor vândute, imediat după livrarea lor.
Cumpărătorul va suporta toate cheltuielile legale şi judiciare legate de o acţiune în contencios. Toate facturile şi extrasele neachitate la scadenţă vor avea suma majorată cu penalităţi de întârziere, calculate la dobânda bancară de bază, în vigoare la data facturării, majorate cu 2 procente, În plus, se va percepe o sumă fixă de 40 de euro, reprezentând cheltuieli de recuperare (art. D 441-5 din Codul Comercial). Neplata unei livrări ne autorizează la suspendarea expedierilor şi face exigibilă valoarea produselor speciale, comandate, disponibile sau în curs de fabricaţie. Neplata la scadenţă face exigibile imediat toate celelalte creanţe în curs şi conduce la recuperarea mărfurilor neplătite.
Dacă recuperarea pagubelor se face pe calea unei acţiuni în contencios, sumele datorate vânzătorului vor fi majorate de drept cu 15%, cu titlu de penalităţi, în afară de alte drepturi şi taxe cuvenite.

7 – PREŢURI ŞI MODIFICĂRI

Preţurile noastre sunt cele în vigoare în momentul recepţiei comenzii lansate pentru o livrare imediată. Stabilirea preţurilor ia în cont plecarea de la sediile noastre, cu excepţia acordului nostru scris. Societatea noastră îşi rezervă dreptul de a efectua modificarea preţurilor şi a tarifelor, fără niciun preaviz.

8 – GARANŢII

Garantăm calitatea produselor noastre împotriva oricărui defect ascuns de fabricaţie, pe toată durata de utilizare recomandată de fabricant, dar indiferent de situaţie, doar maxim 12 luni de la data livrării, dacă se respectă condiţiile de mai jos.
Garanţia este anulată imediat şi în totalitate dacă utilizarea produsului este neconformă cu specificaţiile tehnice sau dacă clientul modifică, repară sau dă la reparat, fără consimţământul nostru, produsul furnizat sau reparat. Înainte de montare se va face în mod obligatoriu o verificare vizuală, pentru a avea convingerea că noul filtru este similar cu cel înlocuit. Toate defecţiunile aparente sunt acoperite de drept prin recepţia fără obiecţii a mărfii de către vânzător. După instalarea noului filtru trebuie verificată etanşeitatea filtrului şi funcţionarea corespunzătoare a motorului.
Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru destinaţia şi/sau condiţiile de utilizare specifice ale mărfii, câtă vreme acestea nu i-au fost evidenţiate în scris în cadrul comenzii lansate.
Garanţiile noastre, indiferent de natura lor, sunt strict limitate, înainte de montare, la înlocuirea filtrelor recunoscute ca fiind defecte, iar după montare, la repararea daunelor materiale sau corporale apărute în mod direct din cauza unui defect ascuns al produsului livrat, excluzând de aici toate reclamaţiile de natură nematerială, indirectă sau apărute ulterior.
Sarcina probei defectului ascuns revine cumpărătorului. Avizarea incident trebuie să sosească la societatea noastră imediat după apariţia acestuia. Filtrul incriminat trebuie expediat în maxim 15 zile la sediile noastre şi trebuie să fie însoţit de o mostră de ulei.

9 – DEFINIREA GRUPULUI HIFI ŞI A SOCIETĂŢILOR

Marca HIFI este o marcă înregistrată, prin grupul HIFI înţelegându-se societăţile care deţin şi/sau comercializeză în mod direct marca HIFI, excluzând intermediarii. Aceste condiţiii generale sunt aplicabile atât în societatea noastră, cât şi în toate societăţile care compun grupul nostru şi ele apar în toate documentele şi pe toate facturile noastre. Prin fabricant se înţeleg toate societăţile industriale care produc filtre pentru grupul nostru, înainte de a li se aplica marca noastră.

10 – OBLIGATIVITATEA UNEI ACŢIUNI DIRECTE PREALABILE ÎMPOTRIVA FABRICANTULUI

Toate acţiunile judiciare sau reclamaţiile amiabile bazate pe un defect ascuns al produsului livrat şi care privesc în mod direct calitatea de fabricaţie a produsului vândut trebuie orientată în mod obligatoriu împotriva fabricantul produsului şi a asiguratorului său. Acţiunea judiciară poate fi intentată împotriva unei societăţi din cadrul grupului HIFI şi a asiguratorului său doar în cazul absenţei fabricantului, potrivit condiţiilor de responsabilitate descrise în articolul 8. În cazul nerespectării articolului 10, cheltuielile pentru apărarea noastră (de exemplu: avocaţi, experţi, executori judecătoreşti) ca şi o eventuală condamnare pe baza articolului 700 din NCPC (Trad. : “Noul Cod de Procedură Civilă”), vor trebui să ni se ramburseze integral.

11 – STABILIREA COMPETENŢEI JURIDICE – DIVIZIBILITAEA CONDIŢIILOR GENERALE

Numai legislaţia româna guvernează vânzările societăţii noastre, cu excluderea expresă a Convenţiei de la Viena referitoare la vânzarea internaţională a mărfurilor, precum şi cu excluderea tuturor regulilor care guvernează conflictul dintre legi sau orice ar putea antrena aplicarea dispoziţiilor care contravin legislaţiei franceze. Condiţiile noastre generale sunt traduse cu cea mai mare acurateţe posibilă, însă doar versiunea franceză reprezintă referinţa contractuală aplicabilă în cazul unor diferenţe în interpretare.
Toate contestaţiile legate de mărfurile noastre sau de reglementarea problemelor sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a cărui jurisdicţie intră sediul social al societăţii noastre, chiar şi în caz de pluralitate de părâţi sau a unei chemări în garanţie. Orice comandă implică acceptarea necondiţionată a acestor condiţii generale. Acestea nu vor putea fi modificate prin clauze contrare, figurând pe bonurile de comandă ale clientului sau în condiţiile sale generale.
Dacă, dintr-un anumit motiv, una dintre prezentele condiţii generale este declarată ca fiind inaplicabilă, acest caracter inaplicabil nu va afecta aplicarea celorlalte dispoziţii din condiţiile generale, iar cea considerată inaplicabilă va fi înlocuită de dispoziţia cea mai apropiată.

12 – PERSONALIZAREA VEHICULULUI – UTILIZAREA PE DRUMURI DESCHISE TRAFICULUI

Gama noastră de produse H-AIR FILTER are caracteristici tehnice de filtrare măsurate pe bancul de probă a filtrării și nu în funcție de o utilizare sau o motorizare predeterminată. În consecinţă, adaptările mecanice ale produselor noastre trebuie să fie efectuate și validate, în mod imperativ, de către un specialist în motorizări și pot necesita o omologare în cazul în care este vorba despre un vehicul terestru cu motor destinat utilizării rutiere pe drumuri deschise traficului.
Condițiile de întreținere recomandate în instrucțiunile sau manualele care însoțesc produsele noastre trebuie imperativ respectate, pentru a evita degradarea produsului și a performanțelor descrise în caracteristicile tehnice.
Societatea noastră nu va putea fi trasă la răspundere în niciun caz pentru nerespectarea condițiilor de mai sus şi nici pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, din modificarea neomologată sau dintr-o utilizare pentru curse, competiţii, off-road, nautică, aeriană sau industrială.