Wyszukiwanie

Szukasz filtra, aplikacji, akcesoriów?

E-CATALOG

CATALOG.HIFI-FILTER.COM

Wyszukiwanie na HIFI-FILTER.COM:

Wybierz swój język

Ogólne warunki sprzedaży - HIFI FILTER S.A.

1 – MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA SIĘ NA OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Nasze ogólne warunki sprzedaży regulują tylko nasze operacje sprzedaży z wyłączeniem ogólnych warunków zakupu klienta i wszelkich innych dokumentów klienta, a postanowienia w nich zawarte zostają unieważnione z mocy prawa i bez żadnych formalności. Przejęcie towaru oznacza akceptację niniejszych warunków. Te same ramy prawne będą miały zastosowanie do każdego nowego zamówienia.

2 – ZAMÓWIENIA

Każde zamówienie musi zawierać nazwisko klienta, datę, produkt, ilość i cenę.
Zamówienie kupującego uznaje się za ostateczne po zaakceptowaniu go przez sprzedającego drogą telefoniczną, faksem lub w każdy inny sposób.
Klient składa zamówienia na swoją odpowiedzialność i jako jedyny zna końcowe przeznaczenie produktu i jego warunki użytkowania. Oczywistym jest, że nie posiadamy informacji na ten temat.
W przypadku zamówień na podstawie dokumentacji dostarczonej na nośniku CD-ROM lub w formie papierowej informacje, obrazy, zdjęcia lub instrukcje mają charakter informacyjny i mogą zawierać błędy w druku lub ulec zmianie w wyniku modyfikacji wprowadzonych przez producenta w kolejnych wydaniach. Informacje te nie zastępują sprawdzenia referencji producenta. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

3 – ZMIANA SYTUACJI KUPUJĄCEGO

W razie zmiany sytuacji kupującego, a w szczególności w razie śmierci, postępowania układowego, likwidacji majątku, rozwiązania lub zmiany spółki zastrzegamy sobie prawo, nawet po częściowej realizacji zamówienia, do zażądania gwarancji lub anulowania pozostałych, jeszcze niedostarczonych zamówień.

4 – DOSTAWY

Sprzedający realizuje dostawy z zachowaniem tolerancji producentów w odniesieniu do wszystkich właściwości produktu, a w szczególności wymiarów i głębokości. Mając świadomość tej zasady, kupujący musi sprawdzić dostosowanie dostarczonego produktu do jego potrzeb przed instalacją.
Nasze towary, nawet w przypadku dostawy franco, są przewożone na ryzyko odbiorcy, który w razie sporu powinien przedstawić wszelkie zastrzeżenia przewoźnikom w momencie odbioru towaru. Zastrzeżenia należy potwierdzić listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w ciągu trzech dni od daty odbioru (art. 105 kodeksu handlowego). Każda dostawa odbywa się na podstawie oddzielnej umowy. W żadnym razie wielokrotność następujących po sobie dostaw nie stanowi ciągłości umowy. Rozmiary i ciężar podane w naszych cennikach, katalogach, na fakturach i w wykazach mają jedynie charakter informacyjny. Nie można powoływać się na nie w momencie dostawy towaru.

5 – REKLAMACJE

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć towar w podanym terminie, który ma jednak charakter informacyjny i nie jest objęty gwarancją sprzedającego. Opóźnienia nie stanowią podstawy do anulowania zamówienia ani wypłaty odszkodowania przez sprzedającego.
Reklamacje, które nie zostaną przesłane listem poleconym w ciągu ośmiu dni od daty odbioru towaru, nie będą akceptowane.
Wszelkie wydarzenia oddziałujące na sprzedającego, jego dostawców lub usługodawców, mające lub nie znamiona działania siły wyższej lub nieprzewidzianych przypadków takich jak: przerwa w pracy, lock-out, wojna, powódź, pożar, wypadek materialny, całkowity lub częściowy brak produktów lub usług, które wystąpiły w pomieszczeniach sprzedającego lub jego dostawców i uniemożliwiają realizację całości lub części zamówienia przez sprzedającego, zawieszają z mocy prawa i bez żadnych formalności obowiązki sprzedającego, który zgodnie z prawem nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6 – PŁATNOŚCI I KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

Nasze ceny to ceny netto płatne gotówką przy odbiorze faktury, o ile nie przyjęto innych pisemnych postanowień. Nasze faktury są płatne w siedzibie naszej spółki. Nasza spółka zachowuje własność sprzedanych towarów do czasu faktycznej zapłaty całej ceny. Brak płatności może prowadzić do odebrania towaru na ryzyko kupującego. Niniejsze postanowienia nie stanowią uszczerbku dla przeniesienia na kupującego ryzyka utraty i zniszczenia sprzedanych towarów od momentu ich dostawy. Kupujący ponosi wszelkie koszty prawne i sądowe powstałe w wyniku sporu. Wszystkie faktury lub rachunki nieuregulowane w terminie zostaną powiększone o odsetki za zwłokę wynoszące trzykrotność odsetek ustawowych powiększonych o dwa punkty. Ponadto zostanie również pobrana zryczałtowana kwota 40 euro tytułem kosztów windykacji (art. D 441-5 Kodeksu Handlowego). Brak płatności za dostawę upoważnia nas do zawieszenia wysyłki towarów i skutkuje wymagalnością wartości zamówionych produktów specjalnych, które są dostępne lub są w trakcie produkcji. Brak płatności w terminie wiąże się z automatyczną wymagalnością wszystkich innych bieżących wierzytelności i odzyskaniem nieopłaconych towarów.
W razie odzyskania należności w drodze postępowania spornego kwota należna sprzedawcy zostanie powiększona z mocy prawa o 15% tytułem odsetek karnych oprócz innych opłat i podatków.

7 – CENY I ZMIANY

Nasze ceny to ceny obowiązujące w momencie przyjęcia zamówienia do natychmiastowej dostawy. Nasze ceny oznaczają ceny towarów udostępnionych w naszych placówkach z wyjątkiem innego pisemnego ustalenia z naszej strony. Nasza spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen i stawek bez uprzedzenia.

8 – GWARANCJE

Gwarantujemy, że nasz sprzęt jest wolny od ukrytych wad produkcyjnych i zapewniamy jego jakość przez okres użytkowania zalecany przez producenta, a w każdych okolicznościach – przez 12 miesięcy od daty dostawy pod warunkiem przestrzegania poniższych wymogów.
Użytkowanie niezgodne ze specyfikacjami technicznymi powoduje bezzwłoczną i całkowitą utratę gwarancji. Dotyczy to również zmian i napraw dostarczonego lub naprawionego sprzętu dokonywanych lub zlecanych przez klienta bez naszej zgody. Przed założeniem filtra należy sprawdzić wizualne podobieństwo do wymienionego filtra. Każda widoczna wada jest objęta z mocy prawa odbiorem towaru sprzedającego bez żadnych zastrzeżeń. Po założeniu nowego filtra należy sprawdzić szczelność i prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przeznaczenie towarów ani specjalne warunki użytkowania, co oznacza że nie można na niego nałożyć takiego przymusu w formie pisemnej w zamówieniu.
Nasza gwarancja, bez względu na charakter, jest ściśle ograniczona, przed montażem, do wymiany filtrów uznanych za wadliwe, a po montażu – do naprawy szkód materialnych lub cielesnych poniesionych bezpośrednio w wyniku ukrytej wady dostarczonego produktu, z wyłączeniem reklamacji o charakterze niematerialnym, pośrednim lub późniejszym.
Kupujący odpowiada za udowodnienie wady ukrytej. Zgłoszenie szkody należy przesłać naszej Spółce bezzwłocznie po jej powstaniu. Filtr uznany za wadliwy należy przesłać do naszej siedziby w ciągu 15 dni wraz z próbką oleju.

9 – DEFINICJA GRUPY HIFI I SPÓŁEK

HIFI jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Grupę HIFI tworzą spółki, które posiadają lub bezpośrednio sprzedają produkty opatrzone znakiem towarowym HIFI na wyłączność odsprzedających.
Niniejsze warunki ogólne są stosowane w naszej spółce oraz we wszystkich spółkach naszej grupy oraz widnieją w naszych dokumentach i na naszych fakturach. Producenci oznaczają spółki przemysłowe, które wytwarzają filtry na rzecz naszej grupy przed umieszczeniem na nich naszego znaku towarowego.

10 – OBOWIĄZEK WNIESIENIA SKARGI BEZPOŚREDNIEJ PRZECIWKO PRODUCENTOWI

Wszelkie powództwa lub polubowne reklamacje wynikające z wady ukrytej dostarczonego produktu, dotyczące bezpośrednio jakości wytworzenia sprzedawanego produktu należy wnosić bezpośrednio przeciwko producentowi takiego produktu i jego ubezpieczycielowi. Dopiero w razie niewykonania zobowiązania przez producenta można wnieść powództwo przeciwko jednej ze spółek grupy HIFI I jej ubezpieczycielowi, zgodnie z warunkami odpowiedzialności opisanymi w art. 8. W razie nie przestrzegania art. 10 mamy prawo do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych na obronę (w szczególności adwokatów, ekspertów, doręczycieli sądowych), a także w związku z ewentualnym wyrokiem skazującym na podstawie art. 700 nkpc.

11 – KLAUZULA WŁAŚCIWOŚCI SĄDU – PODZIELNOŚĆ WARUNKÓW OGÓLNYCH

Operacje sprzedaży przeprowadzane przez naszą spółkę podlegają jedynie prawu francuskiemu, z wyraźnym wyłączeniem konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także z wyłączeniem wszelkich norm kolizyjnych lub innych, które mogą prowadzić do stosowania wszelkich innych przepisów niż przepisy prawa francuskiego. Nasze ogólne warunki sprzedaży są przetłumaczone z jak największą możliwą dokładnością, tym niemniej jedynie wersja francuska stanowi podstawę do stosowania w umowie, w szczególności w przypadku różnic interpretacyjnych.
Wszelkie spory dotyczące naszych towarów lub ich rozstrzyganie należą do wyłącznej kompetencji sądu właściwego dla miejsca siedziby naszej spółki, również w przypadku kilku pozwanych lub roszczenia regresowego. Złożenie zamówienia oznacza przystąpienie do niniejszych warunków ogólnych bez zastrzeżeń. Postanowienia o przeciwnym brzmieniu znajdujące się na formularzach zamówień klienta lub w jego warunkach ogólnych nie skutkują zmianą niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu któryś z niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zostałby uznany za niemożliwy do zastosowania, owa niemożność stosowania nie będzie mieć wpływu na stosowanie innych klauzul ogólnych warunków sprzedaży, a warunek uznany za niemożliwy do zastosowania zostanie zastąpiony klauzulą o najbardziej zbliżonej treści.

12 – TUNING POJAZDU – UŻYTKOWANIE NA DROGACH PUBLICZNYCH

Parametry techniczne filtracji gamy produktów H-AIR FILTER sprawdza się na specjalnym stanowisku prób, a nie w zależności od warunków eksploatacji lub silnika. Prawidłowy dobór naszych produktów musi być zawsze przeprowadzony pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty z zakresu filtracji. W przypadku pojazdów silnikowych przeznaczonych do ruchu na drogach publicznych wymagane jest dopuszczenie przez dozór homologacyjny.
Tylko bezwzględne przestrzeganie wymagań serwisowych i parametrów techniczno-eksploatacyjnych zalecanych w instrukcjach i podręcznikach dostarczanych wraz z produktami umożliwi skuteczną i długotrwałą pracę urządzeń.
Nasza firma nie może w żadnym wypadku być pociągana do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ww. warunków oraz za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, za zmiany przeprowadzone bez odpowiedniej homologacji oraz użytkowanie w warunkach wyczynowych, takich jak wyścigi, rajdy, próby terenowe, sporty wodne, powietrzne lub przeciążenia przemysłowe.